To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum EIB
Europejski Instytut Bezpieczeństwa - Forum dyskusyjne

Rekrutacja, nabór/dobór, kwalifikacje - Perspektywy po Bezpieczeństwie Wewnętrznym ?

Lisu - Sob Lut 21, 2009 10:59 pm
Temat postu: Perspektywy po Bezpieczeństwie Wewnętrznym ?
Witam,
Jako tegoroczny maturzysta, zastanawiam się nad dalszą nauką na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSPol'u. Naczytałem się już trochę opinii różnych osób, co po tym kierunku można robić i widzę że większość osób po tej szkole wiąże nadzieje z pracą w służbach mundurowych. Absolwentów po tym kierunku jeszcze nie ma więc w zasadzie nikt do końca nie wie gdzie po czymś takim można znaleźć prace, więc wchodząc w tematy domysłów i rozważań... Jak widzicie perspektywy dla ludzi po tym kierunku zarówno w służbach mundurowych jak i 'w cywilu' ? Istnieje zapotrzebowanie na ludzie z tego typu wykształceniem ?

masteusz - Sob Lut 21, 2009 11:55 pm
Temat postu: Re: Perspektywy po Bezpieczeństwie Wewnętrznym ?
Cześć,
najlepiej poszukaj czegoś takiego jak "profil absolwenta" czy innego spisu umiejętności, które posiada absolwent danego kierunku. AFAIK, każda uczelnia wyższa powinna coś takiego udostępniać. Na podstawie tego o wiele łatwiej sobie odpowiedzieć na to pytanie bo szczerze mówiąc sama nazwa mi niewiele mówi :)

rw - Nie Lut 22, 2009 9:08 am

nie jest powiedziane ze konczac ten kierunek bedziesz mial wieksze szanse w sluzbach. pamietaj ze tam sa bardzo czesto poszukiwani specjalisci od konkretnej dziedziny - prawo, informatyka. na Twoim miejscu wybralbym bardziej konkretny, praktyczny fakultet (przynajmniej jako ten pierwszy)
look - Nie Lut 22, 2009 1:47 pm

Nigdzie nie widziałem, żeby kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne był gdzieś preferowany. Niektóre służby/formacje podają jakie kierunki ich interesują najbardziej, wejdź na ich stronki i sprawdź. Np w ABW na analityka są to: ekonomia, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, socjologia, historia, psychologia. Myślę, że z tym bezpieczeństwem trzeba uważać, bo zawęża możliwość wyboru drogi kariery do dosyć wąskiej działki...
Lisu - Nie Lut 22, 2009 6:10 pm

Studia pierwszego stopnia napisał/a:
1) SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka
i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady
funkcjonowania organów państwa, w tym – usytuowanie i rola administracji publicznej oraz
innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne). Pozna podstawy
rozległej wiedzy prawnej regulującej obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym,
a także nabędzie wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego związaną z systemem
bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych
rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie. Będzie potrafił identyfikować, przetwarzać,
analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami
osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa
wewnętrznego. Będzie umiał też rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć
w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone,
komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także
chronić informacje. Istotnym aspektem studiowania jest kształcenie prospołecznej postawy
przejawiającej się w rozumieniu indywidualnych i grupowych oczekiwań w zakresie
gwarancji bezpieczeństwa, a także podejmowania trafnych działań mających ją osiągać.
Absolwent opanuje nowożytny język obcy, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów
biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności, a także
rozwinie sprawność fizyczną z elementami taktyki i technik interwencji oraz samoobrony.
Absolwent będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej
z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straże Miejskie).
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym bądź
pokrewnych kierunkach studiów (np. administracja).


2) WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Język nowożytny
Wychowanie fizyczne
Technologie informacyjne
Psychologia i socjologia
Organizacja i zarządzanie
Nauka o państwie i prawie
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Kryminologia i kryminalistyka
Zwalczanie przestępczości
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
Bezpieczeństwo społeczne
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Zwalczanie terroryzmu
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Logika
Statystyka
Podstawy filozofii
Metody organizacji i zarządzania
Prawo karne i prawo wykroczeń
Prawo karne procesowe
Prawo administracyjne
Postępowanie administracyjne
Prawo policyjne
Problematyka fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia
Publiczne prawo gospodarcze
Teoria użytkowania broni palnej
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Ochrona środowiska
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
Wybrane zagadnienia Unii Europejskiej
Międzynarodowe aspekty działalności Policji
Analiza kryminalna
Wybrane zagadnienia prawa handlowego
Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni
Wybrane zagadnienia ekonomii
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
Wybrane zagadnienia logistyki
Wybrane aspekty psychologii dla pracowników ochrony fizycznej
Ergonomia i ochrona pracy
Nowoczesne systemy łączności
Udzielanie pierwszej pomocy
Samoobrona
Wychowanie prozdrowotne
Wyszkolenie specjalne


Studia Drugiego Stopnia napisał/a:
1) SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”
będzie posiadać stosunkowo szeroką wiedzę w zakresie zagadnień, które mają istotny wpływ
na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obejmują w szczególności strategię oraz
filozofię bezpieczeństwa, a także problematykę społeczno-psychologiczną.
Zdobyta w trakcie studiów wiedza i wykształcone umiejętności pozwolą absolwentowi
na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych, kreatywne uczestnictwo
w pracy zespołowej oraz kierowanie zespołami ludzkimi.
Absolwent będzie potrafił nie tylko uzasadniać podejmowane przez siebie decyzje,
lecz także wyrobi w sobie gotowość do ponoszenia odpowiedzialności w przypadku podjęcia
decyzji niewłaściwej.
Podstawowe kompetencje charakteryzujące absolwenta kierunku „Bezpieczeństwo
wewnętrzne” obejmują:
1. znajomość zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa;
2. umiejętność szybkiej identyfikacji współzależności między elementami systemu
bezpieczeństwa wewnętrznego;
3. zdolność sprawnej i wszechstronnej analizy zagrożeń oraz podejmowania skutecznych
działań na rzecz ochrony ludności i gospodarki;
4. umiejętność kierowania organizacją z perspektywy strategicznej, uwzględniającej
dynamikę zmian otoczenia oraz aspekty prawno-polityczne;
5. umiejętność trafnego rozpoznawania i identyfikowania współczesnych zagrożeń
terrorystycznych;
6. zdolność definiowania europejskich, rządowych i narodowych strategii zapobiegania
przestępczości;
7. znajomość zasad kontroli i audytu w zakresie bezpieczeństwa;
8. umiejętność postrzegania bezpieczeństwa jako obszaru badawczego;
9. umiejętność przekonującego kreowania wizerunku instytucji;
10. umiejętność kontaktowania się ze środkami masowego przekazu i przekazywania
rzetelnych informacji.

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych
w administracji publicznej, w tym jednostkach organizacyjnych służb państwowych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz do kontynuowania nauki
w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

2) WYKAZ PRZEDMIOTÓW

PODSTAWOWYCH:
Filozofia bezpieczeństwa
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
Komunikacja społeczna
Psychologia społeczna
KIERUNKOWYCH:
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Wybrane zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
Współczesne zagrożenia terroryzmem
Strategia zapobiegania przestępczości
Pozarządowe formy bezpieczeństwa
Ochrona przed czynnikami masowego rażenia
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Organizacja i funkcjonowanie podmiotów właściwych w sprawach bezpieczeństwa
i porządku publicznego
Pozyskiwanie i badanie dowodów elektronicznych z nośników komputerowych
Strategia zapobiegania zjawisku handlu ludźmi
Psychologia w sytuacji zagrożenia
Metodyka prowadzenia śledztwa w sprawach związanych z nielegalnym kontentem
(zawartością)
Wybrane zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa
Kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych
Prawo karne wykonawcze
Bezpieczeństwo osobiste
Ratownictwo przedmedyczne
DO WYBORU :
(student zobowiązany jest do wyboru trzech przedmiotów z grupy zaproponowanych)
Działalność gospodarcza w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
wewnętrzne
Zorganizowana przestępczość ekonomiczna
System ochrony gospodarki
Administracyjny nadzór nad wykonywaniem transportu drogowego – bezpieczeństwo
transportu drogowego


Szczerze mówiąc jakiś czas temu, po trafieniu na wykaz przedmiotów na tym kierunku bardzo mnie on zaciekawił, dlatego nad nim tak intensywnie myślę. Przeglądałem już zasady rekrutacji do takich organów państwa jak ABW itp. i nie widziałem, by był tam wymieniany ten kierunek jako szczególnie pożądany, być może jest to spowodowane tym że jak na razie na rynku nie ma absolwentów tego kierunku.

Jak jest napisane w profilu absolwenta, osoba po tym kierunku będzie przygotowana do pracy we wszelakich organach administracji i organizacji państwa, lecz jestem bardzo ciekaw czy na 'cywilnym' rynku pracy nie ma zapotrzebowania na ludzi zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem ? Teoretycznie bezpieczeństwo jest bardzo pożądanym w naszych czasach towarem.

Zastanawia mnie też jak zawodowo sobie radzą absolwenci wg. mnie pokrewnego kierunku jakim jest 'bezpieczeństwo narodowe'. Dużo uczelni ma w swoim spisie kierunek BN, w tym roku Uniwersytet Warszawski uruchomił u siebie też kierunek BW, wydaje mi się że jednak w pewien sposób musi być zapotrzebowanie na kierunki związane z bezpieczeństwem gdyż nie opłacało by się uczelniom trzymać tych kierunków u siebie jak i otwierać nowe oddziały.

Robal2pl - Nie Lut 22, 2009 7:19 pm

Moja rada - z całym szacunkiem dla tych co te kierunki otwierają - ale to więcej marketingu niż sensu. 15 lat temu od groma było studiów z zarządzania i marketingu bo to było modne, teraz modne jest zarządzanie kryzysowe/bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co w tym programie nauczania takich studiów jest takiego, czego nie opanuje w razie potrzeby przeciętny inteligenty człowiek po bardziej ogólnych studiach? Zakres ilościowy materiału jest bardzo duży - więc wiedza będzie z konieczności płytka. Może jako podyplomowe one mają sens ale jako lic/mgr to takiego kierunku nie widzę.

Ile z tej wiedzy nabywa tak naprawdę się już pracując w jakieś strukturze - choćby dlatego że są to informacje niejawne? Ile z tej wiedzy ma sens dopiero połączona z praktyką i doświadczeniem?

Tu wychodzi kolejna sprawa - często gęsto na rynku cywilnym bezpieczeństwem zajmują się po prostu ludzie po tej czy innej służbie, mają nad absolwentem takiego kierunku przewagę w zakresie doświadczenia, wiedzy specjalistycznej itd.

Idź na "normalne" studia, jak interesuje Ciebie ta problematyka to ustawy w dłoń + biblioteka + Internet. A nie jest nigdzie powiedziane że życie się ułoży tak że będziesz pracować w zawodzie, z ukończonym np. prawem jesteś elastyczniejszy, a w trakcie studiów można także odbywać staże, praktyki pod kątem określonej kariery zawodowej.

Pozdr
Robal2pl

Piotr Osiak - Wto Lut 24, 2009 4:18 pm

Na chwilę obecną ciężko powiedzieć, czy wybór tego kierunku okaże się dobry. Jest to tak naprawdę novum i za kilka lat będzie wiadomo, czy wystąpi koniunktura na absolwentów BW. O ile wykaz przedmiotów jest dla mnie arcyciekawy, o tyle nie wiem czy zdecydowałbym się na robienie mgr z tego. Jeśli chcesz wiązać swoją przyszłość z szeroko pojętymi służbami, na pewno nie zaszkodzi jeśli wybierzesz prawo/administrację, ekonomię, politologię i na tych kierunkach będziesz specjalizował się na którąś z działek służb, np. bezpieczeństwo finansowe, czy postępowanie karne albo zagrożenia asymetryczne. Na chwilę obecną ukończenie tych studiów nie dałoby Ci nawet bonusu na rekrutacji do Policji mimo teoretycznej, wysokiej przydatności.

Gdybym miał czas i kaskę, to z chęcią poszedłbym na BW zaoczne i postudiował kolejne pięć latek, bo tematyka studiów jest dla mnie miodna. Ale serce swoje, rozum swoje;)
W moim przypadku przepustkę do służby dał mi tytuł mgr jednego z bardziej wylansowanych WPiA w Polsce, temat pracy bardzo niszowy i akurat robię w tym, czego problematykę badałem. Do tego dwuletni staż pracy w administracji publicznej.
Owszem, do Szczytna wybieram się na podyplomówkę z Zarządzania kryzysowego, ale to wiesz, w moim przypadku to tylko dla własnych zainteresowań pozazawodowych...

Piotr Osiak - Śro Lut 25, 2009 8:37 am

Sorry za post pod postem, ale polecam lekturę tego wątku na IFP. Od samych policjantów dowiesz się co i jak ze studiami w WSPol dla cywili...
Pozwolę przytoczyć sobie kilka opinii:

Cytat:
Faktycznie studia dla cywili w WSPol to pozornie studia jak każde inne. Po ich ukończeniu nie zostaje się nawet posterunkowym, a nawet nie ma ułatwień w przyjęciu do służby (WSPol zapowiadał, że będą, a to się okaże za rok gdy będą pierwsi absolwenci).


Cytat:
Odnośnie wyższego szkolnictwa cywilnego w WSPOL. Nie znam programu, ale miałem przyjemność (chociaż sam już nie wiem czy to było to uczucie) przebywać tam 8 miesięcy i rozmawiałem z niektórymi wykładowcami na temat szkolnictwa cywilnego tej uczelni. Muszę Państwa zasmucić, te studia przede wszystkim mają na celu zapewnienie płynności finansowej WSPol, a na moje pytanie "co tym wszystkim młodym ludziom daje licencjat czy magisterka w Szczytnie " otrzymywałem uśmiech politowania. Śmiech


To nie jest tak, że staram się Cię zniechęcić do studiowania ciekawego kierunku. Po prostu pomyśl o tych 5 latach, po których ryzyk-fizyk: Twój dyplom będzie robił wrażenie, będzie szanowany i będzie niejako przepustką do niektórych "firm", a może okazać się gadżetem, z którym nie dostaniesz ani gwarantowanej roboty w Policji, a będziesz miał i problemy w szeroko pojętej administracji publicznej, gdzie preferowane jest prawo/administracja.
A co jeśli podczas tych 5 lat w jakiś sposób podupadniesz na zdrowiu i z miejsca skreśli Cię to z możliwości przyjęcia do służb? Jak wspomnieli koledzy, po innych kierunkach na uczelniach typowo cywilnych i tak masz duże szanse na założenie munduru, a jeśli się nie uda, to zawsze zostaje ci deska ratunkowa w postaci Korpusu Służby Cywilnej. Może inne pieniądze i zadania, ale to też bardzo ważny element dla sprawnego funkcjonowania państwa...
Ja uważam, że kierunek studiów powinien być elastyczny, a ustawiać pod kątem służb możesz się specjalizacjami, wyborem odpowiednich fakultetów, pracą licencjacką i magisterską i ewentualnie potem podyplomówką...

monika010 - Czw Paź 17, 2013 12:44 pm
Temat postu: Temat pracy licencjackiej - Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Ponawiam pytanie dotyczące tematu pracy licencjackiej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, co myślicie o sprawcach zabójstw,masowych bądź seryjnych mordercach ? Aby przyjrzeć się dokładniej ich działaniu,osobowości,motywacji itp? Czy dobrze będzie wyglądać praca tylko w kierunku kryminologii ? Jaki byście zaproponowali temat do wyżej wymienionych moich propozycji ? Z góry bardzo dziękuję jeśli ktoś zdecyduję się pomóc :)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group