Centrum Antyterrorystyczne – CAT

Centrum Antyterrorystyczne (CAT) jest instytucją, która integruje wysiłki wszystkich służb i agend rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
CAT powstało w związku z narastaniem niebezpieczeństwa terrorystycznego na świecie. Centrum umożliwia koordynację, pozwala na zbieranie, gromadzenie i analizę informacji pod kątem zagrożeń a także zmusza służby do natychmiastowej wymiany informacji. Instytucję tworzą oddelegowani funkcjonariusze m.in. ABW, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. CAT ma także współpracować z międzyresortowym zespołem ds. terroryzmu i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a także Interpolem i Europolem i centrami antyterrorystycznymi innych państw.

Jego główne zadania to: wspomaganie procesów decyzyjnych w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym; koordynacja działań operacyjnych zmierzających do zweryfikowania informacji o zagrożeniach terrorystycznych oraz zbieranie danych analityczno-informacyjnych.
W Centrum Antyterrorystycznym zbierane i analizowane są informacje na temat incydentów na świecie, szczególnie z udziałem Polaków. Zadania CAT to ochrona państwa, władz, obywateli – zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
Na potrzeby Centrum uruchomiona zostanie certyfikowana sieć teleinformatyczna, której stacje robocze uruchomione zostaną w najważniejszych instytucjach państwowych (Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa